Traditional

示子孫

茆屋惟須補漏穿,家人衣食亦隨緣。
豈容一事相關白,已過傳家十二年。

Simplified

示子孙

茆屋惟须补漏穿,家人衣食亦随缘。
岂容一事相关白,已过传家十二年。

Pronunciation

shì zǐ sūn

máo wū wéi xū bǔ lòu chuān , jiā rén yī shí yì suí yuán 。
qǐ róng yī shì xiāng guān bái , yǐ guò chuán jiā shí èr nián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.