Traditional

示客

枳縛藩籬荊作門,蕭條何以致諸君?
歸休正得求吾誌,老病猶能誦所聞。
紫蟹迎霜徑盈尺,白魚脫水重兼斤。
一杯瀲灩無辭醉,秋稼登場合策勛。

Simplified

示客

枳缚藩篱荆作门,萧条何以致诸君?
归休正得求吾志,老病犹能诵所闻。
紫蟹迎霜径盈尺,白鱼脱水重兼斤。
一杯潋灩无辞醉,秋稼登场合策勋。

Pronunciation

shì kè

zhī fù fān lí jīng zuò mén , xiāo tiáo hé yǐ zhì zhū jūn ?
guī xiū zhèng dé qiú wú zhì , lǎo bìng yóu néng sòng suǒ wén 。
zǐ xiè yíng shuāng jìng yíng chǐ , bái yú tuō shuǐ zhòng jiān jīn 。
yī bēi liàn yàn wú cí zuì , qiū jià dēng cháng hé cè xūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.