Traditional

示封中錄詩 一

貴館居金谷。
關扃隔槁街。
冀君見果顧。
郊間光景佳。

Simplified

示封中录诗 一

贵馆居金谷。
关扃隔藁街。
冀君见果顾。
郊间光景佳。

Pronunciation

shì fēng zhōng lù shī yī

guì guǎn jū jīn gǔ , guān jiōng gé gǎo jiē , jì jūn jiàn guǒ gù , jiāo jiān guāng jǐng jiā ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.