Traditional

示封中錄詩 二

高階既激澗。
廣閣更交柯。
葛巾久乖角。
菊徑簡經過。

Simplified

示封中录诗 二

高阶既激涧。
广阁更交柯。
葛巾久乖角。
菊径简经过。

Pronunciation

shì fēng zhōng lù shī èr

gāo jiē jì jī jiàn , guǎng gé gēng jiāo kē , gé jīn jiǔ guāi jiǎo , jú jìng jiǎn jīng guò ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.