Traditional

示鄰曲

北陌東阡好弟兄,耄年幸復主齊盟。
同嘗春韭秋菘味,共聽朝猿夜鶴聲。
百世不忘耕稼業,一壼時敘裏閭情。
諸孫識字吾真足,安用鵬摶九萬程。

Simplified

示邻曲

北陌东阡好弟兄,耄年幸复主齐盟。
同尝春韭秋菘味,共听朝猿夜鹤声。
百世不忘耕稼业,一壼时叙里闾情。
诸孙识字吾真足,安用鹏抟九万程。

Pronunciation

shì lín qū

běi mò dōng qiān hǎo dì xiōng , mào nián xìng fù zhǔ qí méng 。
tóng cháng chūn jiǔ qiū sōng wèi , gòng tīng zhāo yuán yè hè shēng 。
bǎi shì bù wàng gēng jià yè , yī kǔn shí xù lǐ lǘ qíng 。
zhū sūn shí zì wú zhēn zú , ān yòng péng tuán jiǔ wàn chéng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.