Traditional

示鄰裏

古學陵夷失本原,讀書萬卷誤元元。
從今相勉躬行處,土庶人章數十言。

Simplified

示邻里

古学陵夷失本原,读书万卷误元元。
从今相勉躬行处,土庶人章数十言。

Pronunciation

shì lín lǐ

gǔ xué líng yí shī běn yuán , dú shū wàn juàn wù yuán yuán 。
cóng jīn xiāng miǎn gōng xíng chǔ , tǔ shù rén zhāng shù shí yán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.