Traditional

社日

坎坎迎神鼓,兒童喜欲顛。
放翁無社酒,閉戶課殘編。

Simplified

社日

坎坎迎神鼓,儿童喜欲颠。
放翁无社酒,闭户课残编。

Pronunciation

shè rì

kǎn kǎn yíng shén gǔ , ér tóng xǐ yù diān 。
fàng wēng wú shè jiǔ , bì hù kè cán biān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.