Traditional

祇役駱口驛,喜蕭侍禦書至,兼睹新詩,吟諷

日暮心無憀,吏役正營營。
忽驚芳信至,復與新詩並。
是時天無雲,山館有月明。
月下讀數遍,風前吟一聲。
一吟三四嘆,聲盡有余清。
雅哉君子文,詠性不詠情。
使我靈府中,鄙吝不得生。
始知聽韶濩,可使心和平。

Simplified

祇役骆口驿,喜萧侍御书至,兼睹新诗,吟讽

日暮心无憀,吏役正营营。
忽惊芳信至,复与新诗并。
是时天无云,山馆有月明。
月下读数遍,风前吟一声。
一吟三四叹,声尽有余清。
雅哉君子文,咏性不咏情。
使我灵府中,鄙吝不得生。
始知听韶濩,可使心和平。

Pronunciation

zhǐ yì luò kǒu yì , xǐ xiāo shì yù shū zhì , jiān dǔ xīn shī , yín fěng

rì mù xīn wú liáo , lì yì zhèng yíng yíng 。
hū jīng fāng xìn zhì , fù yǔ xīn shī bìng 。
shì shí tiān wú yún , shān guǎn yǒu yuè míng 。
yuè xià dú shù biàn , fēng qián yín yī shēng 。
yī yín sān sì tàn , shēng jìn yǒu yú qīng 。
yǎ zāi jūn zǐ wén , yǒng xìng bù yǒng qíng 。
shǐ wǒ líng fǔ zhōng , bǐ lìn bù dé shēng 。
shǐ zhī tīng sháo huò , kě shǐ xīn hé píng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.