Traditional

祈谷樂章·肅和

履艮斯繩,居中體正。
龍運垂祉,昭符啟聖。
式事嚴禋,聿懷嘉慶。
惟帝永錫,時皇休命。

Simplified

祈谷乐章·肃和

履艮斯绳,居中体正。
龙运垂祉,昭符启圣。
式事严禋,聿怀嘉庆。
惟帝永锡,时皇休命。

Pronunciation

qí gǔ lè zhāng · sù hé

lǚ gèn sī shéng , jū zhōng tǐ zhèng 。
lóng yùn chuí zhǐ , zhāo fú qǐ shèng 。
shì shì yán yīn , yù huái jiā qìng 。
wéi dì yǒng xī , shí huáng xiū mìng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.