Traditional

神君歌

泰山可為礪,東海可揚塵。
惟有壯士誌,死生要一伸。
我夢神君自天下,威儀奕奕難具陳。
飛龍駕車不用馬,訶前殿後皆鬼神。
奇形詭狀,密如魚鱗,齾齾,爭扶車輪。
黑纛白旄,其來無垠。
黃霧紫氛,合散輪囷。
考錄魑魅,號呼吟呻。
約束蛟螭,夭矯服馴。
後車百兩載號呼吟呻。
約束蛟螭,夭矯服馴。
後車百兩載美人,巾袡鮮麗工笑顰。
金尊翠杓溢芳醇,琵琶箜篌飾怪珍。
世間局促常悲辛,神君歡樂千萬春。
嗚呼,生不封侯死廟食,丈人豈得抱誌長默默!

Simplified

神君歌

泰山可为砺,东海可扬尘。
惟有壮士志,死生要一伸。
我梦神君自天下,威仪奕奕难具陈。
飞龙驾车不用马,诃前殿後皆鬼神。
奇形诡状,密如鱼鳞,齾齾,争扶车轮。
黑纛白旄,其来无垠。
黄雾紫氛,合散轮囷。
考录魑魅,号呼吟呻。
约束蛟螭,夭矫服驯。
後车百两载号呼吟呻。
约束蛟螭,夭矫服驯。
後车百两载美人,巾袡鲜丽工笑颦。
金尊翠杓溢芳醇,琵琶箜篌饰怪珍。
世间局促常悲辛,神君欢乐千万春。
呜呼,生不封侯死庙食,丈人岂得抱志长默默!

Pronunciation

shén jūn gē

tài shān kě wéi lì , dōng hǎi kě yáng chén 。
wéi yǒu zhuàng shì zhì , sǐ shēng yào yī shēn 。
wǒ mèng shén jūn zì tiān xià , wēi yí yì yì nán jù chén 。
fēi lóng jià chē bù yòng mǎ , hē qián diàn hòu jiē guǐ shén 。
qí xíng guǐ zhuàng , mì rú yú lín , yà yà , zhēng fú chē lún 。
hēi dào bái máo , qí lái wú yín 。
huáng wù zǐ fēn , hé sàn lún qūn 。
kǎo lù chī mèi , hào hū yín shēn 。
yuē shù jiāo chī , yāo jiǎo fú xùn 。
hòu chē bǎi liǎng zài hào hū yín shēn 。
yuē shù jiāo chī , yāo jiǎo fú xùn 。
hòu chē bǎi liǎng zài měi rén , jīn rán xiān lì gōng xiào pín 。
jīn zūn cuì sháo yì fāng chún , pí pá kōng hóu shì guài zhēn 。
shì jiān jú cù cháng bēi xīn , shén jūn huān lè qiān wàn chūn 。
wū hū , shēng bù fēng hóu sǐ miào shí , zhàng rén qǐ dé bào zhì cháng mò mò !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.