Traditional

祠祿滿不敢復請作口號

白首還山不自存,天書四降海邊村。
慚非故將前侯比,誤辱優賢養老恩。
龜壽自應能食氣,鶴歸那得更乘軒。
從今再草公車奏,惟有掛冠神武門。

Simplified

祠禄满不敢复请作口号

白首还山不自存,天书四降海边村。
惭非故将前侯比,误辱优贤养老恩。
龟寿自应能食气,鹤归那得更乘轩。
从今再草公车奏,惟有挂冠神武门。

Pronunciation

cí lù mǎn bù gǎn fù qǐng zuò kǒu hào

bái shǒu huán shān bù zì cún , tiān shū sì jiàng hǎi biān cūn 。
cán fēi gù jiāng qián hóu bǐ , wù rǔ yōu xián yǎng lǎo ēn 。
guī shòu zì yīng néng shí qì , hè guī nà dé gēng chéng xuān 。
cóng jīn zài cǎo gōng chē zòu , wéi yǒu guà guān shén wǔ mén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.