Traditional

祭張公洞二首(一本作排律一首)

堯心知稼穡,精意繞山川。
風雨神祇應,笙鏞詔命傳。
沐蘭祇掃地,酌桂佇靈仙。
拂霧陳金策,焚香拜玉筵。
雲開小有洞,日出大羅天。
三鳥隨王母,雙童翊子先。
何時種桃核,幾度看桑田。
倏忽煙霞散,空巖騎吏旋。

Simplified

祭张公洞二首(一本作排律一首)

尧心知稼穑,精意绕山川。
风雨神祇应,笙镛诏命传。
沐兰祇扫地,酌桂伫灵仙。
拂雾陈金策,焚香拜玉筵。
云开小有洞,日出大罗天。
三鸟随王母,双童翊子先。
何时种桃核,几度看桑田。
倏忽烟霞散,空岩骑吏旋。

Pronunciation

jì zhāng gōng dòng èr shǒu ( yī běn zuò pái lǜ yī shǒu )

yáo xīn zhī jià sè , jīng yì rào shān chuān 。
fēng yǔ shén zhǐ yīng , shēng yōng zhào mìng chuán 。
mù lán zhǐ sǎo dì , zhuó guì zhù líng xiān 。
fú wù chén jīn cè , fén xiāng bài yù yán 。
yún kāi xiǎo yǒu dòng , rì chū dà luó tiān 。
sān niǎo suí wáng mǔ , shuāng tóng yì zǐ xiān 。
hé shí zhǒng táo hé , jī dù kàn sāng tián 。
shū hū yān xiá sàn , kōng yán qí lì xuán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.