Traditional

禁中九日對菊花酒憶元九

賜酒盈杯誰共持,宮花滿把獨相思。
相思隻傍花邊立,盡日吟君詠菊詩。

Simplified

禁中九日对菊花酒忆元九

赐酒盈杯谁共持,宫花满把独相思。
相思只傍花边立,尽日吟君咏菊诗。

Pronunciation

jīn zhōng jiǔ rì duì jú huā jiǔ yì yuán jiǔ

cì jiǔ yíng bēi shuí gòng chí , gōng huā mǎn bǎ dú xiāng sī 。
xiāng sī zhī bàng huā biān lì , jìn rì yín jūn yǒng jú shī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.