Traditional

禁中曉臥,因懷王起居

遲遲禁漏盡,悄悄暝鴉喧。
夜雨槐花落,微涼臥北軒。
曙燈殘未滅,風簾閑自翻。
每一得靜境,思與故人言。

Simplified

禁中晓卧,因怀王起居

迟迟禁漏尽,悄悄暝鸦喧。
夜雨槐花落,微凉卧北轩。
曙灯残未灭,风帘闲自翻。
每一得静境,思与故人言。

Pronunciation

jīn zhōng xiǎo wò , yīn huái wáng qǐ jū

chí chí jīn lòu jìn , qiǎo qiǎo míng yā xuān 。
yè yǔ huái huā luò , wēi liáng wò běi xuān 。
shǔ dēng cán wèi miè , fēng lián xián zì fān 。
měi yī dé jìng jìng , sī yǔ gù rén yán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.