Traditional

福先寺尋湛然寺主不見

寂然空佇立,往往報疏鐘。
高館誰留客,東南二室峰。
川原通霽色,田野變春容。
惆悵層城暮,猶言歸路逢。

Simplified

福先寺寻湛然寺主不见

寂然空伫立,往往报疏钟。
高馆谁留客,东南二室峰。
川原通霁色,田野变春容。
惆怅层城暮,犹言归路逢。

Pronunciation

fú xiān sì xún zhàn rán sì zhǔ bù jiàn

jì rán kōng zhù lì , wǎng wǎng bào shū zhōng 。
gāo guǎn shuí liú kè , dōng nán èr shì fēng 。
chuān yuán tōng jì sè , tián yě biàn chūn róng 。
chóu chàng céng chéng mù , yóu yán guī lù féng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.