Traditional

福先寺雪中餞劉蘇州

送君何處展離筵,大梵王宮大雪天。
庾嶺梅花落歌管,謝家柳絮撲金田。
亂從紈袖交加舞,醉入籃輿取次眠。
卻笑召鄒兼訪戴,隻持空酒駕空船。

Simplified

福先寺雪中饯刘苏州

送君何处展离筵,大梵王宫大雪天。
庾岭梅花落歌管,谢家柳絮扑金田。
乱从纨袖交加舞,醉入篮舆取次眠。
却笑召邹兼访戴,只持空酒驾空船。

Pronunciation

fú xiān sì xuě zhōng jiàn liú sū zhōu

sòng jūn hé chǔ zhǎn lí yán , dà fàn wáng gōng dà xuě tiān 。
yǔ lǐng méi huā luò gē guǎn , xiè jiā liǔ xù pū jīn tián 。
luàn cóng wán xiù jiāo jiā wǔ , zuì rù lán yú qǔ cì mián 。
què xiào zhào zōu jiān fǎng dài , zhī chí kōng jiǔ jià kōng chuán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.