Traditional

禹寺

暮春之初光景奇,湖平山遠最宜詩。
尚余一恨無人會,不見蟬聲滿寺時。

Simplified

禹寺

暮春之初光景奇,湖平山远最宜诗。
尚余一恨无人会,不见蝉声满寺时。

Pronunciation

yǔ sì

mù chūn zhī chū guāng jǐng qí , hú píng shān yuǎn zuì yí shī 。
shàng yú yī hèn wú rén huì , bù jiàn chán shēng mǎn sì shí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.