Traditional

禽蟲十二章

燕違戊己鵲避歲,茲事因何羽族知?
疑有鳳王頒鳥歷,一時一日不參差。
[不知其然也。
燕銜泥常避戊己日,鵲巢口常避太歲,驗之皆信。
]水中科鬥長成蛙,林下桑蟲老作蛾。
蛙跳蛾舞仰頭笑,焉用鯤鵬鱗羽多?
[齊物也。
]江魚群從稱妻妾,塞雁聯行號弟兄。
但恐世間真眷屬,親疏亦是強為名。
[故名也,江,沱間有魚,每遊輒三,如媵隨妻,一先二後,土人號為婢妾魚。
禮雲:雁兄弟行。
]蠶老繭成不庇身,蜂饑蜜熟屬他人。
須知年老憂家者,恐是二蟲虛苦辛。
[自警也。
]阿閣鹓鸞田舍烏,妍媸貴賤兩懸殊。
如何閉向深籠裏,一種摧頹觸四隅?
[有所感也。
]獸中刀槍多怒吼,鳥遭羅弋盡哀鳴。
羔羊口在緣何事,暗死屠門無一聲?
[有所悲也。
]蟭螟殺敵蚊巢上,蠻觸交爭蝸角中。
應是諸天觀下界,一微塵內鬥英雄。
[自照也。
]蠨蛸網上罥蜉蝣,反覆相持死始休。
何異浮生臨老日,一彈指頃報恩仇。
[誡報也。
]蟻王化飯為臣妾,螺母偷蟲作子孫。
彼此假名非本物,其間何怨復何恩?

豆苗鹿嚼解烏毒,艾葉雀銜奪燕巢。
鳥獸不曾看本草,諳知藥性是誰教?
[嘗獵者說雲:鹿若中箭發,即嚼豆葉食之,多消解。
箭毒多用烏頭,故雲烏毒。
又燕惡艾,雀欲奪其巢,先銜一艾致其巢,輒避去,因而有之。
]一鼠得仙生羽翼,眾鼠相看有羨色。
豈知飛上未半空,已作烏鳶口中食。

鵝乳養雛遺在水,魚心想子變成鱗。
細微幽隱何窮事,知者唯應是聖人。
[鵝放乳水中,不能離,群雛從而食之,皆飽而去之。
又如魚想子,子成魚,並皆是佛經中說。
]

Simplified

禽虫十二章

燕违戊己鹊避岁,兹事因何羽族知?
疑有凤王颁鸟历,一时一日不参差。
[不知其然也。
燕衔泥常避戊己日,鹊巢口常避太岁,验之皆信。
]水中科斗长成蛙,林下桑虫老作蛾。
蛙跳蛾舞仰头笑,焉用鲲鹏鳞羽多?
[齐物也。
]江鱼群从称妻妾,塞雁联行号弟兄。
但恐世间真眷属,亲疏亦是强为名。
[故名也,江,沱间有鱼,每游辄三,如媵随妻,一先二后,土人号为婢妾鱼。
礼云:雁兄弟行。
]蚕老茧成不庇身,蜂饥蜜熟属他人。
须知年老忧家者,恐是二虫虚苦辛。
[自警也。
]阿阁鹓鸾田舍乌,妍媸贵贱两悬殊。
如何闭向深笼里,一种摧颓触四隅?
[有所感也。
]兽中刀枪多怒吼,鸟遭罗弋尽哀鸣。
羔羊口在缘何事,暗死屠门无一声?
[有所悲也。
]蟭螟杀敌蚊巢上,蛮触交争蜗角中。
应是诸天观下界,一微尘内斗英雄。
[自照也。
]蠨蛸网上罥蜉蝣,反覆相持死始休。
何异浮生临老日,一弹指顷报恩仇。
[诫报也。
]蚁王化饭为臣妾,螺母偷虫作子孙。
彼此假名非本物,其间何怨复何恩?

豆苗鹿嚼解乌毒,艾叶雀衔夺燕巢。
鸟兽不曾看本草,谙知药性是谁教?
[尝猎者说云:鹿若中箭发,即嚼豆叶食之,多消解。
箭毒多用乌头,故云乌毒。
又燕恶艾,雀欲夺其巢,先衔一艾致其巢,辄避去,因而有之。
]一鼠得仙生羽翼,众鼠相看有羡色。
岂知飞上未半空,已作乌鸢口中食。

鹅乳养雏遗在水,鱼心想子变成鳞。
细微幽隐何穷事,知者唯应是圣人。
[鹅放乳水中,不能离,群雏从而食之,皆饱而去之。
又如鱼想子,子成鱼,并皆是佛经中说。
]

Pronunciation

qín chóng shí èr zhāng

yàn wéi wù jǐ què bì suì , zī shì yīn hé yǔ zú zhī ?
yí yǒu fèng wáng bān niǎo lì , yī shí yī rì bù cān chà 。
[ bù zhī qí rán yě 。
yàn xián ní cháng bì wù jǐ rì , què cháo kǒu cháng bì tài suì , yàn zhī jiē xìn 。
] shuǐ zhōng kē dǒu cháng chéng wā , lín xià sāng chóng lǎo zuò é 。
wā tiào é wǔ yǎng tóu xiào , yān yòng kūn péng lín yǔ duō ?
[ qí wù yě 。
] jiāng yú qún cóng chēng qī qiè , sāi yàn lián xíng hào dì xiōng 。
dàn kǒng shì jiān zhēn juàn shǔ , qīn shū yì shì qiáng wéi míng 。
[ gù míng yě , jiāng , tuó jiān yǒu yú , měi yóu zhé sān , rú yìng suí qī , yī xiān èr hòu , tǔ rén hào wéi bì qiè yú 。
lǐ yún : yàn xiōng dì xíng 。
] cán lǎo jiǎn chéng bù bì shēn , fēng jī mì shú shǔ tā rén 。
xū zhī nián lǎo yōu jiā zhě , kǒng shì èr chóng xū kǔ xīn 。
[ zì jǐng yě 。
] ā gé yuān luán tián shè wū , yán chī guì jiàn liǎng xuán shū 。
rú hé bì xiàng shēn lóng lǐ , yī zhǒng cuī tuí chù sì yú ?
[ yǒu suǒ gǎn yě 。
] shòu zhōng dāo qiāng duō nù hǒu , niǎo zāo luó yì jìn āi míng 。
gāo yáng kǒu zài yuán hé shì , àn sǐ tú mén wú yī shēng ?
[ yǒu suǒ bēi yě 。
] jiāo míng shā dí wén cháo shàng , mán chù jiāo zhēng wō jiǎo zhōng 。
yīng shì zhū tiān guān xià jiè , yī wēi chén nèi dǒu yīng xióng 。
[ zì zhào yě 。
] xiāo xiāo wǎng shàng juàn fú yóu , fǎn fù xiāng chí sǐ shǐ xiū 。
hé yì fú shēng lín lǎo rì , yī dàn zhǐ qǐng bào ēn chóu 。
[ jiè bào yě 。
] yǐ wáng huà fàn wéi chén qiè , luó mǔ tōu chóng zuò zǐ sūn 。
bǐ cǐ jiǎ míng fēi běn wù , qí jiān hé yuàn fù hé ēn ?

dòu miáo lù jiáo jiě wū dú , ài yè què xián duó yàn cháo 。
niǎo shòu bù zēng kàn běn cǎo , ān zhī yào xìng shì shuí jiào ?
[ cháng liè zhě shuō yún : lù ruò zhōng jiàn fā , jí jiáo dòu yè shí zhī , duō xiāo jiě 。
jiàn dú duō yòng wū tóu , gù yún wū dú 。
yòu yàn è ài , què yù duó qí cháo , xiān xián yī ài zhì qí cháo , zhé bì qù , yīn ér yǒu zhī 。
] yī shǔ dé xiān shēng yǔ yì , zhòng shǔ xiāng kàn yǒu xiàn sè 。
qǐ zhī fēi shàng wèi bàn kōng , yǐ zuò wū yuān kǒu zhōng shí 。

é rǔ yǎng chú yí zài shuǐ , yú xīn xiǎng zǐ biàn chéng lín 。
xì wēi yōu yǐn hé qióng shì , zhī zhě wéi yīng shì shèng rén 。
[ é fàng rǔ shuǐ zhōng , bù néng lí , qún chú cóng ér shí zhī , jiē bǎo ér qù zhī 。
yòu rú yú xiǎng zǐ , zǐ chéng yú , bìng jiē shì fó jīng zhōng shuō 。
]

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.