Traditional

禽言

老翁老尚健,打麥持作飯。
終歲隴畝間,勞苦孰敢怨。
人生為農最可願,得飽正如持左券。
碓舂樵爨小甑香,豈不勝汝耗太倉!

Simplified

禽言

老翁老尚健,打麦持作饭。
终岁陇亩间,劳苦孰敢怨。
人生为农最可愿,得饱正如持左券。
碓舂樵爨小甑香,岂不胜汝耗太仓!

Pronunciation

qín yán

lǎo wēng lǎo shàng jiàn , dǎ mài chí zuò fàn 。
zhōng suì lǒng mǔ jiān , láo kǔ shú gǎn yuàn 。
rén shēng wéi nóng zuì kě yuàn , dé bǎo zhèng rú chí zuǒ quàn 。
duì chōng qiáo cuàn xiǎo zèng xiāng , qǐ bù shèng rǔ hào tài cāng !

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.