Traditional

秋中夜坐

疏散永無事,不眠常夜分。
月中松露滴,風引鶴同聞。

Simplified

秋中夜坐

疏散永无事,不眠常夜分。
月中松露滴,风引鹤同闻。

Pronunciation

qiū zhōng yè zuò

shū sàn yǒng wú shì , bù mián cháng yè fēn 。
yuè zhōng sōng lù dī , fēng yǐn hè tóng wén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.