Traditional

秋興

天遣幽人盡放狂,醉眠無復客為妨。
墨蛟飛下剡藤滑,蒼璧碾成官焙香。
老境雖深身更健,清秋欲半日猶長。
閉門莫道都無事,又了移花一段忙。

Simplified

秋兴

天遣幽人尽放狂,醉眠无复客为妨。
墨蛟飞下剡藤滑,苍璧碾成官焙香。
老境虽深身更健,清秋欲半日犹长。
闭门莫道都无事,又了移花一段忙。

Pronunciation

qiū xīng

tiān qiǎn yōu rén jìn fàng kuáng , zuì mián wú fù kè wéi fáng 。
mò jiāo fēi xià yǎn téng huá , cāng bì niǎn chéng guān bèi xiāng 。
lǎo jìng suī shēn shēn gēng jiàn , qīng qiū yù bàn rì yóu cháng 。
bì mén mò dào dū wú shì , yòu liǎo yí huā yī duàn máng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.