Traditional

秋興

囷儲赤米枝梧飯,篋有青氈準擬寒。
政使堆金無處用,不須常貯一錢看。

Simplified

秋兴

囷储赤米枝梧饭,箧有青毡准拟寒。
政使堆金无处用,不须常贮一钱看。

Pronunciation

qiū xīng

qūn chǔ chì mǐ zhī wú fàn , qiè yǒu qīng zhān zhǔn nǐ hán 。
zhèng shǐ duī jīn wú chǔ yòng , bù xū cháng zhù yī qián kàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.