Traditional

秋興

胸中萬卷書,一字用不著。
歸休始太息,竟是為農樂。

Simplified

秋兴

胸中万卷书,一字用不著。
归休始太息,竟是为农乐。

Pronunciation

qiū xīng

xiōng zhōng wàn juàn shū , yī zì yòng bù zhù 。
guī xiū shǐ tài xī , jìng shì wéi nóng lè 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.