Traditional

秋冬之交雜賦

蓬戶終年閉,靈臺一事無。
貧猶能自活,衰未藉人扶。
兒學無歆異,孫啼有啟呱。
東鄰麯道士,折簡也能呼。

Simplified

秋冬之交杂赋

蓬户终年闭,灵台一事无。
贫犹能自活,衰未藉人扶。
儿学无歆异,孙啼有启呱。
东邻麴道士,折简也能呼。

Pronunciation

qiū dōng zhī jiāo zá fù

péng hù zhōng nián bì , líng tái yī shì wú 。
pín yóu néng zì huó , shuāi wèi jiè rén fú 。
ér xué wú xīn yì , sūn tí yǒu qǐ guā 。
dōng lín qū dào shì , zhē jiǎn yě néng hū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.