Traditional

秋夜北山精舍觀體如師梵

焚香奏仙唄,向夕遍空山。
清切兼秋遠,威儀對月閑。
靜分巖響答,散逐海潮還。
幸得風吹去,隨人到世間。

Simplified

秋夜北山精舍观体如师梵

焚香奏仙呗,向夕遍空山。
清切兼秋远,威仪对月闲。
静分岩响答,散逐海潮还。
幸得风吹去,随人到世间。

Pronunciation

qiū yè běi shān jīng shè guān tǐ rú shī fàn

fén xiāng zòu xiān bei , xiàng xī biàn kōng shān 。
qīng qiē jiān qiū yuǎn , wēi yí duì yuè xián 。
jìng fēn yán xiǎng dá , sàn zhú hǎi cháo huán 。
xìng dé fēng chuī qù , suí rén dào shì jiān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.