Traditional

秋夜宿嚴維宅

昔聞玄度宅,門向會稽峰。
君住東湖下,清風繼舊蹤。
秋深臨水月,夜半隔山鐘。
世故多離別,良宵詎可逢。

Simplified

秋夜宿严维宅

昔闻玄度宅,门向会稽峰。
君住东湖下,清风继旧踪。
秋深临水月,夜半隔山钟。
世故多离别,良宵讵可逢。

Pronunciation

qiū yè sù yán wéi zhái

xī wén xuán dù zhái , mén xiàng huì jī fēng 。
jūn zhù dōng hú xià , qīng fēng jì jiù zōng 。
qiū shēn lín shuǐ yuè , yè bàn gé shān zhōng 。
shì gù duō lí bié , liáng xiāo jù kě féng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.