Traditional

秋夜寄所思

寂寞坐遙夜,清風何處來。
天高散騎省,月冷建章臺。
鄰笛哀聲急,城砧朔氣催。
芙蓉已委絕,誰復可為媒。

Simplified

秋夜寄所思

寂寞坐遥夜,清风何处来。
天高散骑省,月冷建章台。
邻笛哀声急,城砧朔气催。
芙蓉已委绝,谁复可为媒。

Pronunciation

qiū yè jì suǒ sī

jì mò zuò yáo yè , qīng fēng hé chǔ lái 。
tiān gāo sàn qí shěng , yuè lěng jiàn zhāng tái 。
lín dí āi shēng jí , chéng zhēn shuò qì cuī 。
fú róng yǐ wěi jué , shuí fù kě wéi méi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.