Traditional

秋夜懷吳中

秋夜挑燈讀楚辭,昔人句句不吾欺。
更堪臨水登山處,正是浮家泛宅時。
巴酒不能消客恨,蜀巫空解報歸期。
灞橋煙柳知何限,誰念行。
灞橋煙柳知何限,誰念行人寄一枝?

Simplified

秋夜怀吴中

秋夜挑灯读楚辞,昔人句句不吾欺。
更堪临水登山处,正是浮家泛宅时。
巴酒不能消客恨,蜀巫空解报归期。
灞桥烟柳知何限,谁念行。
灞桥烟柳知何限,谁念行人寄一枝?

Pronunciation

qiū yè huái wú zhōng

qiū yè tiāo dēng dú chǔ cí , xī rén jù jù bù wú qī 。
gēng kān lín shuǐ dēng shān chǔ , zhèng shì fú jiā fàn zhái shí 。
bā jiǔ bù néng xiāo kè hèn , shǔ wū kōng jiě bào guī qī 。
bà qiáo yān liǔ zhī hé xiàn , shuí niàn xíng 。
bà qiáo yān liǔ zhī hé xiàn , shuí niàn xíng rén jì yī zhī ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.