Traditional

秋夜戲題劉方平壁

鴻悲月白時將謝,正可招尋惜遙夜。
翠帳蘭房曲且深,寧知戶外清霜下。

Simplified

秋夜戏题刘方平壁

鸿悲月白时将谢,正可招寻惜遥夜。
翠帐兰房曲且深,宁知户外清霜下。

Pronunciation

qiū yè xì tí liú fāng píng bì

hóng bēi yuè bái shí jiāng xiè , zhèng kě zhāo xún xī yáo yè 。
cuì zhàng lán fáng qū qiě shēn , níng zhī hù wài qīng shuāng xià 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.