Traditional

秋夜泊舟亭山下

逢水逢山到處留,可憐身世寄孤舟。
一汀蘋露漁村晚,十裏荷花野店秋。
羽檄未聞傳塞外,金椎先報擊衙頭。
煌煌太白高千丈,那得功名取次休。

Simplified

秋夜泊舟亭山下

逢水逢山到处留,可怜身世寄孤舟。
一汀苹露渔村晚,十里荷花野店秋。
羽檄未闻传塞外,金椎先报击衙头。
煌煌太白高千丈,那得功名取次休。

Pronunciation

qiū yè bó zhōu tíng shān xià

féng shuǐ féng shān dào chǔ liú , kě lián shēn shì jì gū zhōu 。
yī tīng píng lù yú cūn wǎn , shí lǐ hé huā yě diàn qiū 。
yǔ xí wèi wén chuán sāi wài , jīn zhuī xiān bào jī yá tóu 。
huáng huáng tài bái gāo qiān zhàng , nà dé gōng míng qǔ cì xiū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.