Traditional

秋夜紀懷

缺月淡欲盡,老雞鳴苦遲。
聊為待旦坐,不作感秋悲。
魯叟一王法,豳人七月詩。
平生經世誌,老死欲誰期?

Simplified

秋夜纪怀

缺月淡欲尽,老鸡鸣苦迟。
聊为待旦坐,不作感秋悲。
鲁叟一王法,豳人七月诗。
平生经世志,老死欲谁期?

Pronunciation

qiū yè jì huái

quē yuè dàn yù jìn , lǎo jī míng kǔ chí 。
liáo wéi dài dàn zuò , bù zuò gǎn qiū bēi 。
lǔ sǒu yī wáng fǎ , bīn rén qī yuè shī 。
píng shēng jīng shì zhì , lǎo sǐ yù shuí qī ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.