Traditional

秋夜肅公房喜普門上人自陽羨山至

山棲久不見,林下偶同遊。
早晚來香積,何人住沃洲。
寒禽驚後夜,古木帶高秋。
卻入千峰去,孤雲不可留。

Simplified

秋夜肃公房喜普门上人自阳羡山至

山栖久不见,林下偶同游。
早晚来香积,何人住沃洲。
寒禽惊后夜,古木带高秋。
却入千峰去,孤云不可留。

Pronunciation

qiū yè sù gōng fáng xǐ pǔ mén shàng rén zì yáng xiàn shān zhì

shān qī jiǔ bù jiàn , lín xià ǒu tóng yóu 。
zǎo wǎn lái xiāng jī , hé rén zhù wò zhōu 。
hán qín jīng hòu yè , gǔ mù dài gāo qiū 。
què rù qiān fēng qù , gū yún bù kě liú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.