Traditional

秋夜讀書有感

齒發雕殘誌有余,一編聊復遂吾初。
老來每恨無同學,夢裏猶曾得異書。
家世偏憎慕青紫,兒童切莫話龍豬。
正令世世皆農圃,廉讓何妨化裏閭。

Simplified

秋夜读书有感

齿发凋残志有余,一编聊复遂吾初。
老来每恨无同学,梦里犹曾得异书。
家世偏憎慕青紫,儿童切莫话龙猪。
正令世世皆农圃,廉让何妨化里闾。

Pronunciation

qiū yè dú shū yǒu gǎn

chǐ fā diāo cán zhì yǒu yú , yī biān liáo fù suì wú chū 。
lǎo lái měi hèn wú tóng xué , mèng lǐ yóu zēng dé yì shū 。
jiā shì piān zēng mù qīng zǐ , ér tóng qiē mò huà lóng zhū 。
zhèng líng shì shì jiē nóng pǔ , lián ràng hé fáng huà lǐ lǘ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.