Traditional

秋夜讀書每以二鼓盡為節

腐儒碌碌嘆無奇,獨喜遺篇不我欺;白發無情侵老境,青燈有味似兒時;高梧策策傳寒意,疊鼓冬冬迫睡期;秋夜漸長饑作祟,一杯山藥進瓊糜。

Simplified

秋夜读书每以二鼓尽为节

腐儒碌碌叹无奇,独喜遗篇不我欺;白发无情侵老境,青灯有味似儿时;高梧策策传寒意,叠鼓冬冬迫睡期;秋夜渐长饥作祟,一杯山药进琼糜。

Pronunciation

qiū yè dú shū měi yǐ èr gǔ jìn wéi jié

fǔ rú lù lù tàn wú qí , dú xǐ yí piān bù wǒ qī û bái fā wú qíng qīn lǎo jìng , qīng dēng yǒu wèi sì ér shí û gāo wú cè cè chuán hán yì , dié gǔ dōng dōng pò shuì qī û qiū yè jiàn cháng jī zuò suì , yī bēi shān yào jìn qióng mí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.