Traditional

秋夜雨中,諸公過靈光寺所居

晤語青蓮舍,重門閉夕陰。
向人寒燭靜,帶雨夜鐘沈。
流水從他事,孤雲任此心。
不能捐鬥粟,終日愧瑤琴。

Simplified

秋夜雨中,诸公过灵光寺所居

晤语青莲舍,重门闭夕阴。
向人寒烛静,带雨夜钟沈。
流水从他事,孤云任此心。
不能捐斗粟,终日愧瑶琴。

Pronunciation

qiū yè yǔ zhōng , zhū gōng guò líng guāng sì suǒ jū

wù yǔ qīng lián shè , zhòng mén bì xī yīn 。
xiàng rén hán zhú jìng , dài yǔ yè zhōng shěn 。
liú shuǐ cóng tā shì , gū yún rèn cǐ xīn 。
bù néng juān dǒu sù , zhōng rì kuì yáo qín 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.