Traditional

秋夜

倦叟投床早,昏燈落燼頻。
鵲翻驚缺月,犬吠逐行人。
未喪詩書業,猶存老病身。
菊花行可醉,作意插烏巾。

Simplified

秋夜

倦叟投床早,昏灯落烬频。
鹊翻惊缺月,犬吠逐行人。
未丧诗书业,犹存老病身。
菊花行可醉,作意插乌巾。

Pronunciation

qiū yè

juàn sǒu tóu chuáng zǎo , hūn dēng luò jìn pín 。
què fān jīng quē yuè , quǎn fèi zhú xíng rén 。
wèi sāng shī shū yè , yóu cún lǎo bìng shēn 。
jú huā xíng kě zuì , zuò yì chā wū jīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.