Traditional

秋寒

雪鬢年顏老,霜庭景氣秋。
病看妻撿藥,寒遣婢梳頭。
身外名何有,人間事且休。
淡然方寸內,唯擬學虛舟。

Simplified

秋寒

雪鬓年颜老,霜庭景气秋。
病看妻捡药,寒遣婢梳头。
身外名何有,人间事且休。
澹然方寸内,唯拟学虚舟。

Pronunciation

qiū hán

xuě bìn nián yán lǎo , shuāng tíng jǐng qì qiū 。
bìng kàn qī jiǎn yào , hán qiǎn bì shū tóu 。
shēn wài míng hé yǒu , rén jiān shì qiě xiū 。
dàn rán fāng cùn nèi , wéi nǐ xué xū zhōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.