Traditional

秋盡自遣

息駕江湖上,推移歲又殘。
雨添苔暉紫,霜染柏林丹。
貧嘆耕疇薄,狂依禁網寬。
遊山攜一缽,到寺即開單。

Simplified

秋尽自遣

息驾江湖上,推移岁又残。
雨添苔晖紫,霜染柏林丹。
贫叹耕畴薄,狂依禁网宽。
游山携一钵,到寺即开单。

Pronunciation

qiū jìn zì qiǎn

xī jià jiāng hú shàng , tuī yí suì yòu cán 。
yǔ tiān tái huī zǐ , shuāng rǎn bǎi lín dān 。
pín tàn gēng chóu báo , kuáng yī jīn wǎng kuān 。
yóu shān xié yī bō , dào sì jí kāi dān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.