Traditional

秋居書懷

門前少賓客,階下多松竹。
秋景下西墻,涼風入東屋。
有琴慵不弄,有書閑不讀。
盡日方寸中,淡然無所欲。
何須廣居處,不用多積蓄。
丈室可容身,鬥儲可充腹。
況無治道術,坐受官家祿。
不種一株桑,不鋤一壟谷。
終朝飽飯餐,卒歲豐衣服。
持此知愧心,自然易為足。

Simplified

秋居书怀

门前少宾客,阶下多松竹。
秋景下西墙,凉风入东屋。
有琴慵不弄,有书闲不读。
尽日方寸中,澹然无所欲。
何须广居处,不用多积蓄。
丈室可容身,斗储可充腹。
况无治道术,坐受官家禄。
不种一株桑,不锄一垄谷。
终朝饱饭餐,卒岁丰衣服。
持此知愧心,自然易为足。

Pronunciation

qiū jū shū huái

mén qián shǎo bīn kè , jiē xià duō sōng zhú 。
qiū jǐng xià xī qiáng , liáng fēng rù dōng wū 。
yǒu qín yōng bù nòng , yǒu shū xián bù dú 。
jìn rì fāng cùn zhōng , dàn rán wú suǒ yù 。
hé xū guǎng jū chǔ , bù yòng duō jī xù 。
zhàng shì kě róng shēn , dǒu chǔ kě chōng fù 。
kuàng wú zhì dào shù , zuò shòu guān jiā lù 。
bù zhǒng yī zhū sāng , bù chú yī lǒng gǔ 。
zhōng zhāo bǎo fàn cān , zú suì fēng yī fú 。
chí cǐ zhī kuì xīn , zì rán yì wéi zú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.