Traditional

秋懷十首以竹藥閉深院琴樽開小軒為韻

小人方盛時,瓦礫視黃金;及其大勢去,或不遺一簪。
郿塢今尚存,遺戒豈不深。
所以栗裏翁,惟蓄一素琴。

Simplified

秋怀十首以竹药闭深院琴樽开小轩为韵

小人方盛时,瓦砾视黄金;及其大势去,或不遗一簪。
郿坞今尚存,遗戒岂不深。
所以栗里翁,惟蓄一素琴。

Pronunciation

qiū huái shí shǒu yǐ zhú yào bì shēn yuàn qín zūn kāi xiǎo xuān wéi yùn

xiǎo rén fāng shèng shí , wǎ lì shì huáng jīn û jí qí dà shì qù , huò bù yí yī zān 。
méi wù jīn shàng cún , yí jiè qǐ bù shēn 。
suǒ yǐ lì lǐ wēng , wéi xù yī sù qín 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.