Traditional

秋懷

月出照北堂,光華滿階墀。
涼風從西至,草木日夜衰。
桐柳減綠陰,蕙蘭消碧滋。
感物私自念,我心亦如之。
安得長少壯,盛衰迫天時。
人生如石火,為樂常苦遲。

Simplified

秋怀

月出照北堂,光华满阶墀。
凉风从西至,草木日夜衰。
桐柳减绿阴,蕙兰消碧滋。
感物私自念,我心亦如之。
安得长少壮,盛衰迫天时。
人生如石火,为乐常苦迟。

Pronunciation

qiū huái

yuè chū zhào běi táng , guāng huá mǎn jiē chí 。
liáng fēng cóng xī zhì , cǎo mù rì yè shuāi 。
tóng liǔ jiǎn lǜ yīn , huì lán xiāo bì zī 。
gǎn wù sī zì niàn , wǒ xīn yì rú zhī 。
ān dé cháng shǎo zhuàng , shèng shuāi pò tiān shí 。
rén shēng rú shí huǒ , wéi lè cháng kǔ chí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.