Traditional

秋懷

火食非初誌,衣塵每自哀。
危途觸灩澦,歸興薄蓬萊。
逋客傳琴調,高僧乞藥栽。
人間豈不好?
病眼自慵開。

Simplified

秋怀

火食非初志,衣尘每自哀。
危途触灩澦,归兴薄蓬莱。
逋客传琴调,高僧乞药栽。
人间岂不好?
病眼自慵开。

Pronunciation

qiū huái

huǒ shí fēi chū zhì , yī chén měi zì āi 。
wēi tú chù yàn yù , guī xīng báo péng lái 。
bū kè chuán qín diào , gāo sēng qǐ yào zāi 。
rén jiān qǐ bù hǎo ?
bìng yǎn zì yōng kāi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.