Traditional

秋思絕句

榮悴元知豈有常,紛紛草木占年光。
霜風一掃知何在,楚客從來枉斷腸。

Simplified

秋思绝句

荣悴元知岂有常,纷纷草木占年光。
霜风一扫知何在,楚客从来枉断肠。

Pronunciation

qiū sī jué jù

róng cuì yuán zhī qǐ yǒu cháng , fēn fēn cǎo mù zhān nián guāng 。
shuāng fēng yī sǎo zhī hé zài , chǔ kè cóng lái wǎng duàn cháng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.