Traditional

秋思

山步溪橋又早秋,飄然無處不堪遊。
僧廊偶為題詩入,魚市常因施藥留。

Simplified

秋思

山步溪桥又早秋,飘然无处不堪游。
僧廊偶为题诗入,鱼市常因施药留。

Pronunciation

qiū sī

shān bù xī qiáo yòu zǎo qiū , piāo rán wú chǔ bù kān yóu 。
sēng láng ǒu wéi tí shī rù , yú shì cháng yīn shī yào liú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.