Traditional

秋思

病眠夜少夢,閑立秋多思。
寂寞余雨晴,蕭條早寒至。
鳥棲紅葉樹,月照青苔地。
何況鏡中年,又過三十二。

Simplified

秋思

病眠夜少梦,闲立秋多思。
寂寞余雨晴,萧条早寒至。
鸟栖红叶树,月照青苔地。
何况镜中年,又过三十二。

Pronunciation

qiū sī

bìng mián yè shǎo mèng , xián lì qiū duō sī 。
jì mò yú yǔ qíng , xiāo tiáo zǎo hán zhì 。
niǎo qī hóng yè shù , yuè zhào qīng tái dì 。
hé kuàng jìng zhōng nián , yòu guò sān shí èr 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.