Traditional

秋思

利欲驅人萬火牛,江湖浪跡一沙鷗。
日長似歲閑方覺,事大如山醉亦休。
衣杵相望深巷月,井桐搖落故園秋。
欲舒老眼無高處,安得元龍百尺樓。

Simplified

秋思

利欲驱人万火牛,江湖浪迹一沙鸥。
日长似岁闲方觉,事大如山醉亦休。
衣杵相望深巷月,井桐摇落故园秋。
欲舒老眼无高处,安得元龙百尺楼。

Pronunciation

qiū sī

lì yù qū rén wàn huǒ niú , jiāng hú làng jì yī shā ōu 。
rì cháng sì suì xián fāng jué , shì dà rú shān zuì yì xiū 。
yī chǔ xiāng wàng shēn xiàng yuè , jǐng tóng yáo luò gù yuán qiū 。
yù shū lǎo yǎn wú gāo chǔ , ān dé yuán lóng bǎi chǐ lóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.