Traditional

秋房夜

雲露青天月漏光,中庭立久卻歸房。
水窗席冷未能臥,挑盡殘燈秋夜長。

Simplified

秋房夜

云露青天月漏光,中庭立久却归房。
水窗席冷未能卧,挑尽残灯秋夜长。

Pronunciation

qiū fáng yè

yún lù qīng tiān yuè lòu guāng , zhōng tíng lì jiǔ què guī fáng 。
shuǐ chuāng xí lěng wèi néng wò , tiāo jìn cán dēng qiū yè cháng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.