Traditional

秋齋

晨起秋齋冷,蕭條稱病容。
清風兩窗竹,白露一庭松。
阮籍謀身拙,嵇康向事慵。
生涯別有處,浩氣在心胸。

Simplified

秋斋

晨起秋斋冷,萧条称病容。
清风两窗竹,白露一庭松。
阮籍谋身拙,嵇康向事慵。
生涯别有处,浩气在心胸。

Pronounciation

qiū zhāi

chén qǐ qiū zhāi lěng , xiāo tiáo chēng bìng róng 。
qīng fēng liǎng chuāng zhú , bái lù yī tíng sōng 。
ruǎn jí móu shēn zhuō , jí kāng xiàng shì yōng 。
shēng yá bié yǒu chǔ , hào qì zài xīn xiōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.