Traditional

秋日東郊作

閑看秋水心無事,臥對寒松手自栽。
廬嶽高僧留偈別,茅山道士寄書來。
燕知社日辭巢去,菊為重陽冒雨開。
淺薄將何稱獻納,臨岐終日自遲回。

Simplified

秋日东郊作

闲看秋水心无事,卧对寒松手自栽。
庐岳高僧留偈别,茅山道士寄书来。
燕知社日辞巢去,菊为重阳冒雨开。
浅薄将何称献纳,临岐终日自迟回。

Pronunciation

qiū rì dōng jiāo zuò

xián kàn qiū shuǐ xīn wú shì , wò duì hán sōng shǒu zì zāi 。
lú yuè gāo sēng liú jì bié , máo shān dào shì jì shū lái 。
yàn zhī shè rì cí cháo qù , jú wéi zhòng yáng mào yǔ kāi 。
qiǎn báo jiāng hé chēng xiàn nà , lín qí zhōng rì zì chí huí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.