Traditional

秋日懷東湖

小閣東頭罨畫池,秋來長是憶幽期。
身如巢燕臨歸日,心似堂僧欲動時。
病思羈懷惟付酒,西風落日更催詩。
故知歲暮常多感,不獨當年宋玉悲。

Simplified

秋日怀东湖

小阁东头罨画池,秋来长是忆幽期。
身如巢燕临归日,心似堂僧欲动时。
病思羁怀惟付酒,西风落日更催诗。
故知岁暮常多感,不独当年宋玉悲。

Pronunciation

qiū rì huái dōng hú

xiǎo gé dōng tóu yǎn huà chí , qiū lái cháng shì yì yōu qī 。
shēn rú cháo yàn lín guī rì , xīn sì táng sēng yù dòng shí 。
bìng sī jī huái wéi fù jiǔ , xī fēng luò rì gēng cuī shī 。
gù zhī suì mù cháng duō gǎn , bù dú dāng nián sòng yù bēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.